25. marec 2017

Oznámenia

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

icon Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

v.r.
Mgr.Arnold Ozsvald
starosta obce


Oznámenie: Verejné prerokovanie sa nebude konať

Obecné zastupiteľstvo v Ipeľskom Sokolci na svojom zasadnutí dňa 12.10.2015 rozhodlo nezvolať zhromaždenie obyvateľov z dôvodu verejného prerokovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec.  Naďalej si vyhradzuje právo na zvolanie zhromaždenia obyvateľov na základe zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§11 ods, 4 písm. f) a podľa právnych stanovísk advokátskych kancelárií a Okresnej prokuratúry Levice.

Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, že verejné prerokovanie horeuvedenej správy v termíne 16.10.2015 (piatok) o 17.00 hod. sa nebude konať.

v.r.
Mgr.Arnold Ozsvald
starosta obce


Pozvánka na verejné prerokovanie

Navrhovateľ PIGAGRO, s.r.o., 935 75 Ipeľský Sokolec  360, zastúpený spoločnosťou EKOCONSULT – enrivo, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava,
predložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec“,

Obec Ipeľský Sokolec v spolupráci s navrhovateľom PIGAGRO, s.r.o.
Vás srdečne pozýva
na  verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční
dňa 16.10.2015 (piatok) o 17.00 hod.
v kultúrnom dome v Ipeľskom Sokolci.

v.r.
Mgr.Arnold Ozsvald
starosta obce


 Taki Sme 2015


 ZÁPISNICA
Okrskovej komisie pre referendum
O priebehu a výsledku hlasovania v okrsku

icon ZÁPISNICA - Okrskovej komisie pre referendum - O priebehu a výsledku hlasovania v okrsku


 Obec Ipeľský Sokolec
Oznámenie o čase a mieste konania miestneho referenda

Obec Ipeľský Sokolec podľa § 11a ods. 7 zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že na základe petície občanov, ktorá bola doručená na Obecný úrad Ipeľský Sokolec dňa 13.7.2015 a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolci schváleného dňa 16.7.2015, vyhlasuje miestne referendum podľa § 11a ods. 1 písm. c) zákona. č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Deň a čas konania miestneho referenda:

15. august 2015 - sobota - 7.00 - 20.00 hod.

Miesto konania referenda: Obecný úrad Ipeľský Sokolec

Otázky pre referendum v zmysle odovzdanej petície sú:

1.) Odmietate naďalej, aby spoločnosť Pigagro s.r.o, Ipeľský Sokolec v našej obci - v tesnej blízkosti našich obydlí - zrealizoval investičný zámer navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec“ /kapacitou 5000 prasníc, 30 kancov a 150 000 odstavčiat ročne/?
                                                                        
2.) Súhlasíte s právnymi postupmi orgánov obce Ipeľský Sokolec /starosta obce a obecné zastupiteľstvo/, v ktorých sú vyjadrené zamietavé stanoviská, vyjadrenia a ďalšie kroky  v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) k investičnému zámeru navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec“ /kapacitou 5000 prasníc, 30 kancov a 150 000 odstavčiat ročne/ako vyjadrenia dotknutej obci?

3.) Súhlasíte s uznesením obecného zastupiteľstva, v ktorom obecné zastupiteľstvo svojím uznesením rozhodlo nezvolať zhromaždenie obyvateľov za účelom verejného prerokovania navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec“ /kapacitou 5000 prasníc, 30 kancov a 150 000 odstavčiat ročne/?

Okrsok číslo: 1

Meno a priezvisko: ..........................................................
Adresa :                                Ipeľský Sokolec,  č.

Hlasovací lístok sa upraví tak, že občan, oprávnený voliť, v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí odpoveď na otázku: „ÁNO“ alebo „NIE“.
UPOZORNENIE: Oprávnený občan je povinný sa preukázať pred hlasovaním platným občianskym preukazom.

Ipeľský Sokolec, 16.7.2015

Mgr. Arnold Ozsvald,
starosta

icon Oznámenie o čase a miesta konania miestneho referenda


Ipolyszakállos Község
Értesítés a helyi népszavazás  időpontjáról és helyszínéről

Ipolyszakállos Község  a községi önkormányzatokról szóló 369/1990 számú törvény, 11a § 7 bekezdése alapján értesíti Önöket, hogy a 2015.7.13-án benyújtott petíció , illetve a 3/OZ/2015 sz. határozat alapján, amelyet Ipolyszakállos Önkormányzátának Képviselő-testülete 2015.7.16-án fogadott el a községi önkormányzatról szóló 369/1990 számú törvény, 11a § 1 bekezdése c.) pontja értelmében helyi  népszavazást ír ki.

A helyi népszavazás időpontja:

2015. augusztus 15. – szombat - 7.00 – 20.00 óra

A helyi népszavazás  helyszíne: Ipolyszakállosi Községi Hivatal

A népszavazás kérdései a benyújtott petíció alapján:

1.) Továbbra is elutasítja, hogy a Pigagro Kft. Ipolyszakállos községünkben – az otthonaink közelében – megvalósítsa a „VKK sertéstelep felújjítása  – Ipolyszakállosi Farm” (kapacitása évi 5000 anyadisznó, 30 kan és 150 000 kismalac) beruházási szándékát?

2.) Egyetért-e Ipolyszakállos Község felelős szerveinek (polgármester és képviselő-testület) jogszabályszerű eljárásával, mely szerint a „VKK sertéstelep felújítása – Ipolyszakállosi Farm” (kapacitása évi 5000 anyadisznó, 30 kan és 150 000 kismalac) – beruházási szándéktervezet a környezetre gyakorolt hatásának elbírálási folyamatával kapcsolatban elutasító állást foglaltak, és azt kijelentéseikkel és lépéseikkel  továbbra is elutasítják?

3.) Egyetért-e a képviselő-testület azon határozatával, amely szerint nem hívnak össze lakossági fórumot a „VKK sertéstelep felújítása – Ipolyszakállosi Farm” (kapacitása évi 5000 anyadisznó, 30 kan és 150 000 kismalac/ – beruházási szándéktervezet nyilvános tárgyalása céljából?

A szavazókörzet száma: 1

Keresztnév, vezetéknév:.................................................................................

Lakcím:                                         Ipeľský Sokolec, č.


A szavazólapon a  szavazásra jogosult polgár a megfelelő négyzetben „X“ jellel megjelöli a kérdésre a választ: „IGEN“ vagy „NEM“.
ÚTMUTATÓ: A jogosult polgár a szavazás előtt érvényes személyazonossági igazolvánnyal köteles igazolni magát.
Ipolyszakállos, 2015. július 16.

Mgr. Arnold Ozsvald,
polgármester

icon Értesítés a helyi népszavazás  időpontjáról és helyszínéről


Oznámenie výsledku vybavenia petície

icon Výsledok vybavenia petície


 VÝBEROVÉ KONANIE

icon Výberové konanie riaditeľka ZŠ s VJM


VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU
Hlavný kontrolór obce

OBEC IPEĽSKÝ SOKOLEC

vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE IPEĽSKÝ SOKOLEC

V súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokoci zo dňa 26. marca 2015 č.:  U-2015/IV-2.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (ďalej len HK) obce Ipeľský Sokolec zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)
do 14. 05. 2015

na Obecnom úrade Ipeľský Sokolec č. 119, 935 75 v uzavretej obálke označenej
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“, „NEOTVÁRAŤ!“

Výberové konanie a voľby HK sa uskutoční 28. mája 2015.

Úväzok:  0,2

Požiadavky:          

 • kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • iné predpoklady:
 • 5 rokov praxe v kontrole alebo v samospráve,
 • komunikatívnosť,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť základných legislatívnych noriem samosprávy

Náležitosti prihlášky, ktorá musí obsahovať:   

 • osobné údaje kandidáta,
 • písomný súhlas uchádzača  na  spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Súčasťou prihlášky je aj

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného  dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti,
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná funkciou podľa §18ods.2 zákona 369/1990
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 • vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu podľa §18d zákona 369/1990 o obecnom zriadení
 • úlohy hlavného kontrolóra sú uvedené v §18f zákona 369/1990 o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Zverejnené na:
úradnej tabuli obce

Mgr.Arnold Ozsvald
starosta obce


Oznámenie

Obecné zastupiteľstvo v Ipeľskom Sokolci na svojom zasadnutí dňa 13.3.2015 zrušilo uznesenie zo dňa 20.2.2015, ktorým bolo zvolané zhromaždenie obyvateľov z dôvodu verejného prerokovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec“, ktoré sa malo konať dňa 20.03.2015 (piatok) o 16.00 hod. v  kultúrnom dome v Ipeľskom Sokolci.

T tohto dôvodu Vám oznamujeme, že zhromaždenie obyvateľov z dôvodu verejného prerokovania horeuvedenej správy sa v uvedenom termíne nebude konať.

S pozdravom

v.r.
Mgr.Arnold Ozsvald
starosta obce


Správa o hodnotení navrhovanej činnosti Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec

Ipeľský Sokolec, 19.02. 2015 – Obec Ipeľský Sokolec informuje občanov, že navrhovateľ PIGAGRO, s.r.o. , 935 75 Ipeľský Sokolec  360, zastúpený spoločnosťou EKOCONSULT – enrivo, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon“/ správu o hodnotení navrhovanej činnosti „ Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec“, ktorý nám bol podľa § 33 ods. 1 zákona ako dotknutej obci doručený dňa 16.02. 2015.

V zmysle § 34 ods.1 zákona Obec Ipeľský Sokolec ako dotknutá obec informuje verejnosť o Správe o hodnotení „Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec“.

Verejnosť je informovaná o doručení správy o hodnotení po dobu 30 dní, spôsobom v mieste obvyklým, zverejnením oznamu a všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia na úradnej tabuli obce pred obecným úradom a na webovej stránke obce na www.ipelsky-sokolec.sk, prostredníctvom ktorej je zverejnená aj celá správa o hodnotení. Verejnosť je informovaná aj zverejnením oznamu  v obecnom rozhlase.

Do správy o hodnotení  je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Ipeľskom Sokolci, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 h.,  alebo stiahnuť priamo z týchto zdrojov:

icon Farma Ipelsky Sokolec VKK S FINAL,

icon Priloha V2 1234567,

icon Vseobecne Zhrnutie Spravy

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-vkk-na-chov-osipanych-farma-ipelsky-sokolec

Verejnosť môže, podľa § 35 ods. 2 zákona, doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia  (t.j. do 21.3.2015) na  adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

Oznámenie vyvesené na úradnej tabuli dňa: 19.02.2015

v.r.
Mgr.Arnold Ozsvald
starosta obce


 

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

ULPS Ipeľský Sokolec
Ipeľský Sokolec, 935 75 Ipeľský Sokolec

POZVÁNKA

Vážená pani/pán srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:

28.02.2015 (Sobota) o 14:00 hodine

V Kultúrnom dome v Ipeľskom Sokolci

Program:
1.    Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod
2.    Privítanie a úvod
3.    Voľba návrhovej komisie a mandátnej komisie
4.    Správa o činnosti ULPS
5.    Zmena zmluvy o založení spoločenstva (nové čísla LV po pozemkovej úprave katastra).
6.    Rôzne - diskusia
7.    Návrh na uznesenie.
8.    Uznesenie
9.    Záver

Ing.František Horváth, predseda
výboru ULPS

 

* V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

Výsledky volieb na starostu Obce Ipeľský Sokolec

Meno  Pol.strana, nezávislý kand. Počet hlasov
Arnold Ozsvald, Mgr. Nezávislý kandidát 359
Koloman Gasparik, Ing. MOST - HÍD 122

 

Starostom obce s počtom hlasom 359 sa sta: Arnold Ozsvald, Mgr.


Výsledky volieb pre poslancov do Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolci

Zvolení poslanci

Meno Pol.strana, nezávislý kand. Počet hlasov
Arpád Németh, Ing. SMK - MKP 248
Gejza Zimerman SMK - MKP 248
Agáta Gaspariková, Ing. SDKÚ - DS 246
Judita Ballonová SMER - SD 239
Ladislav Lauró Nezávislý kandidát 207
Juraj Szondi SMK - MKP 148
Katarína Horváthová, Ing. SMK - MKP 143

 

Náhradníci- kandidáti,ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokoleci

Meno Pol.strana, nezávislý kand. Počet hlasov
Zsolt Urbán MOST - HÍD 140
Ján Romada, Mgr. KDH 129
Agnesa Szmolková SMK - MKP 125
Kornél Balta Nezávislý kandidát 120
Karol Lenthár MOST - HÍD 116
Peter Farkas Nezávislý kandidát 114
Júlia Jakusová SaS 90
Kristián Rigó KSS 82

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

Oznamujeme občanom, že voľby do samospráv obcí na nasledujúce volebné obdobie sa budú konať v sobotu dňa 15. novembra 2014. Volebná miestnosť v našej obci bude na obecnom úrade otvorená ráno od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny. Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva je možné zakrúžkovať poradové čísla maximálne 7 kandidátov.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží do obálky obidva hlasovacie lístky a vloží obálku do volebnej schránky.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.


TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓPOLGÁR SZÁMÁRA

A szavazás előtt a választópolgár köteles igazolni személyazonosságát a személyazonosító igazolványának felmutatásával. Miután a választópolgár igazolta személyazonosságát és bejegyzésre került a választói névjegyzékbe, a szavazóköri választási bizottságtól a község vagy város hivatali bélyegzőlenyomatával ellátott üres borítékot és két szavazólapot kap. Egyet a község vagy város polgármesterének megválasztására és egyet a községi vagy városi képviselő-testület tagjainak megválasztására.
A boríték és a szavazólapok átvétele után a választópolgár a szavazólapok kezelésére kijelölt szavazófülkébe lép, ahol sorszámuk bekarikázásával leadhatja szavazatát a kiválasztott jelöltekre.
A község polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázza be.
A községi képviselő-testület tagjainak megválasztására szolgáló szavazólapon a választópolgár legfeljebb 7 jelölt sorszámát karikázhatja be.
A szavazófülkében a választópolgár a borítékba helyezi a két szavazólapot és borítékot a szavazóurnába helyezi.
A választópolgárnak, aki a választások napján nem tud a szavazóhelyiségbe eljutni, joga van komoly, főként egészségügyi okokból a szavazóköri választási bizottságtól mozgóurnával történő szavazást kérni. Ilyen esetben a szavazóköri választási bizottság két tagját mozgóurnával, borítékkal és a szavazólapokkal a választópolgárhoz küldi. A választópolgár úgy szavaz, hogy a szavazás titkossága be legyen tartva.
A választópolgárnak, aki egyedül nem képes kitölteni a szavazólapot egészségkárosodás miatt, vagy mert nem tud olvasni vagy írni, joga van a szavazófülkébe magával vinni egy másik választópolgárt – a szavazóköri választási bizottság tagjának kivételével –, hogy az helyette, utasításainak megfelelően kitöltse a szavazólapot és a borítékba helyezze.


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolci 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Ipeľskom Sokolci podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Judita Ballonová, 48 r., predavačka, Ipeľský Sokolec 161, SMER – sociálna demokracia
2. Kornél Balta, , 35 r., murár, Ipeľský Sokolec 89, nezávislý kandidát
3. Peter Farkas, 59 r., podnikateľ, Ipeľský Sokolec 257, nezávislý kandidát
4. Agáta Gaspariková , Ing.,52 r., ekonóm, učtovník, Ipeľský Sokolec 144, SDKÚ – DS
5. Katarína Horváthová, Ing., 45 r., učiteľka ZŠ, Ipeľský Sokolec 328, SMK-MKP
6. Júlia Jakusová, 47 r., predavačka, Ipeľský Sokolec 243, Sloboda a Solidarita
7. Ladislav Lauró, 47 r., mechanik aut. techniky, Ipeľský Sokolec 203,nezávislý kandidát
8. Karol Lenthár, 60 r., SHR, Ipeľský Sokolec 212, MOST-HÍD
9. Arpád Németh, Ing., 49 r., podnikateľ, Ipeľský Sokolec 73, SMK-MKP
10. Kristián Rigó, 37 r., vodič, Ipeľský Sokolec 21, KSS
11. Ján Romada, Mgr., 29 r., učiteľ, Ipeľský Sokolec 145, KDH
12. Agnesa Szmolková, 55 r., zdravotná sestra, Ipeľský Sokolec 216, SMK-MKP
13. Juraj Szondi, 63 r., dôchodca, Ipeľský Sokolec 113, SMK-MKP
14. Zsolt Urbán, 43 r., sklad. manipulant, Ipeľský Sokolec 317, MOST-HÍD
15. Gejza Zimerman, 47 r., stolár, Ipeľský Sokolec 271, SMK-MKP


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce v Ipeľskom Sokolci 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Ipeľskom Sokolci podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Koloman Gasparik, Ing., 62 r., dôchodca, Ipeľský Sokolec 139, MOST - HÍD
2. Arnold Ozsvald, Mgr., 37 r., Ipeľský Sokolec 211, nezávislý kandidát


Oznámenie verejnosti

Obec Ipeľský Sokolec oznamuje začatie konania vo veci výrubu stromov,vydané podč.j. 675/2014-Ip.Sokolec zo dňa 3.11.2014 pre Stanislava Kubuša, bytom Nitra, Výstavná 5. Jedná sa o výrub 2 ks ihličnanov na pozemku KN C parc.č. 313/1 v k.ú. Ipeľský Sokolec.

Lehotna na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82, ods. 3, zák.č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, sa určuje do 18.11.2014.


Vážení občania,

Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s výsledkami výskumu verejnej mienky ukončeného včerajším dňom.

V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí vyjadrili svoju mienku v tejto veľmi dôležitej otázke. Teší ma, že sa obyvatelia dediny zúčastnili v takom veľkom počte.

Do termínu uzavretia prieskumu došlo 455 odpovedí, čo je 61 percent z celkového počtu opýtaných. Z toho bolo 22 áno a 433 nie odpovedí.

To znamená, že 95 percent odovzdaných odpovedí nesúhlasí s plánmi firmy Pigagro.

Na základe princípov demokracie, vedenie obce bude pri ďalších krokoch tohto procesu postupovať v súlade s výsledkami prieskumu.

Chcel by som Vás upozorniť, že doteraz zastupiteľstvo neschválilo stavbu maštale. Aj keď ste boli už informovaní o opaku, mohlo to byť na základe zle pochopených alebo schválne podávaných nepravdivých informácií.

Jeden z ďalších krokov po pripomienkovaní bude verejné prerokovanie tohto plánu s občanmi obce a zástupcami firmy Pigagro. Rozhodnutie o tejto stavbe bude až po tomto prerokovaní.

Ešte raz každému ďakujem, že prejavil svoj názor a prajem každému pekný zvyšok dňa a týždňa.


Tisztelt Polgárok!

Engedjék meg, hogy a tegnap lezárult közvélemény kutatás végeredményét megosszam Önökkel.

Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki leadta válaszát és ezzel véleményt nyilvánított ilyen fontos kérdésben. Örülök, hogy ilyen szép számban kaptunk visszajelzést a kedves lakosoktól.

A tegnapi határidőig 455 válasz érkezett be, ami a választásra jogosult személyek több mint 61 %-a. Ez nagyon szép eredmény! A leadott válaszok között 22 db IGEN és 433 db NEM válasz volt, tehát a válaszadók 95,16 %-a elutasítóan nyilatkozott a Pigagro cég tervezetéről.

A falu vezetősége a demokrácia elveinek megfelelően ezt az eredményt fogja érvényre juttatni úgy a véleményezés folyamán, mint a következő lépésekben a döntéshozatalig! Tehát a képviselőtestület ezen eredmény szellemében fog állást foglalni.

Itt szeretném tudatni mindenkivel, hogy a testület még nem döntött semmiről! Aki az elmúlt pár napban mást állított, az vagy félreértett valamit, vagy szándékosan félrevezette a többieket!

A véleményezés után, ami most folyik, lesznek további lépesek is ebben a folyamatban, melyek egyike lesz majd a nyilvános megtárgyalás – másnéven közgyűlés. A döntéshozatal csak ezek után várható!

Tehát mindenkinek még 1x köszönöm, hogy bekapcsolódott a vélemenynyilvánításba!

Mindenkinek további szép napot, hetet kívánok, jó erőt, egészséget!


Oznámenie verejnosti o zámere

Ipeľský Sokolec, 14. 7. 2014 – Obec Ipeľský Sokolec informuje občanov, že navrhovateľ PIGAGRO, s.r.o. , 935 75 Ipeľský Sokolec 360, zastúpený spoločnosťou EKOCONSULT – enrivo, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon“/ zámer navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec“, ktorý nám bol podľa § 23 ods. 4 zákona ako dotknutej obci doručený dňa 11.07. 2014.

V zmysle § 23 ods. 4 zákona ako dotknutá obec informuje verejnosť obce Ipeľský Sokolec o zámere „Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – Rekonštrukcia nefunkčného areálu veľkokapacitného kravína (VKK) prostredníctvom vybudovania nových objektov na chov ošípaných s kapacitou farmy 5.000 prasníc, 30 kancov a 3.000 odstavčiat“.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ipeľskom Sokolci, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 h alebo na webovej adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-vkk-na-chov-osipanych-farma-ipelsky-sokolec

Zároveň vás žiadame, aby ste svoje písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti zaslali do 21 dní od doby zverejnenia na adresu:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

 

alebo elektronicky na e-mail: milena.okolicanyiova@enviro.gov.sk

Oznámenie vyvesené na úradnej tabuli dňa: 14.07.2014.

Na stiahnutie


PIGAGRO, S.R.O. - IPEĽSKÝ SOKOLEC
REKONŠTRUKCIA VKK NA
CHOV OŠÍPANÝCH
– FARMA IPEĽSKÝ SOKOLEC
Oznámenie o predložení zámeru Príloha

 

Program:

1.     Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod

2.     Privítanie a úvod

3.     Voľba návrhovej komisie a mandátnej komisie

4.     Správa o činnosti ULPS

5.     Zmena zmluvy o založení spoločenstva ( nové čísla LV po pozemkovej úprave katastra).

6.     Rôzne - diskusia

7.     Návrh na uznesenie .

8.     Uznesenie

Záver

Ipolyszakállos Község

ÉRTESÍTÉS a helyi népszavazás  időpontjáról és helyszínéről